Policys

Arbetsmiljöpolicy

Vi ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett systematiskt sätt som leder till förbättrad psykisk, social och fysisk arbetsmiljö. Vi ska erbjuda varje anställd en stimulerande arbetsmiljö där personalen trivs och fungerar väl i sitt arbete.

Grundläggande i verksamheten är att förebygga ohälsa och skador orsakat av arbetet.
Därför ska vi sträva efter att:

 • Utforma lokaler och arbetsprocesser så att de väl uppfyller arbetsmiljölagar och myndighetskrav
 • Alla anställda har god kunskap om arbetsmiljön och om vilka risker de utsätts för i sitt arbete.
 • Alla anställda tilldelas de resurser och befogenheter som behövs för att lösa arbetsuppgifter på ett, ur arbetsmiljöhänseende, riktigt sätt.

Vi ska utreda eventuella arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidta de åtgärder som behövs. Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en integrerad och naturlig del i företagets totala verksamhet. Det betyder att arbetsmiljöfrågorna ska behandlas i direkt anslutning till de vardagliga frågorna.

Miljöpolicy

XLNT Travel skapar effektiv resehantering för affärsresenärer genom att kombinera excellent personlig service med digitala tjänster till kunderna med hög kvalité och så liten miljöpåverkan som är tekniskt, ekonomiskt och praktiskt möjligt. Miljöarbetet ska kännetecknas av förebyggande åtgärder och vi ska minst uppfylla de krav lagstiftningen ställer på oss.
För att ständigt förbättra oss ska vi:

 • utnyttja resurser effektivt så att användningen av varor, material och energi hela tiden reduceras i förhållande till verksamhetens storlek
 • källsortera avfall enligt prioriteringen 1) återanvändning 2) återvinning 3) förbränning 4) deponi
 • vid inköp tänka på varan/tjänstens miljöpåverkan och om det är möjligt byta ut de varor/tjänster som är mest miljöskadliga mot mindre miljöskadliga alternativ
 • ställa relevanta krav på leverantörer, entreprenörer och samarbetspartners för att påverka dem till att miljöanpassa verksamheten och produkter.
 • arbeta förebyggande för att undvika incidenter och olyckor
 • visa öppenhet och informera om företagets miljöpåverkan och miljöarbete

Kvalitetspolicy

XLNT Travel följer regelverk till nytta för kunden och skall:

 • i enlighet med gällande föreskrifter och certifieringsordningar, utföra kontrollarbeten på ett sådant sätt att förtroende skapas och bibehålls för vår verksamhet.
 • fatta rätt beslut i rätt tid till rätt pris för kunden.
 • uppfattas av sina kunder som en värdeskapande leverantör med stor erfarenhet, hög kompetens, uppskattad servicenivå och tydlig prissättning för de uppdrag och tjänster vi utför.
 • erbjuda anställda i verksamheten en målinriktad kompetensutveckling, bra arbetsmiljö och ett aktivt medbestämmande samt använda material och hjälpmedel i verksamheten som inte medför skada eller olägenhet för människors hälsa och miljö.

XLNT Travels kvalitetspolicy, leder till långvarigt och utvecklande samarbete med våra kunder och vår omvärld. Kvalitetspolicyn används för ett ständigt pågående förbättringsarbete.